top of page

Czy mogę wziąć udział w projekcie, jeśli jestem na urlopie macierzyńskim ( tacierzyńskim)/rodzicielskim?

Nie. Takie osoby uznawane są za osoby pracujące i jako takowe nie mogą wziąć udziału w projekcie. Informacja dotyczy tych osób, przebywających na urlopie macierzyńskim lub tacierzyńskim/rodzicielskim rozumianym jako świadczenie pracownicze, gdzie pracodawca zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i okres ten obejmuje krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane za osoby pracujące

Na jakie wsparcie mogę liczyć w ramach projektu ?

W ramach projektu oferujemy wsparcie merytoryczne oraz finansowe. W ramach wsparcia finansowego oferujemy bezzwrotne dotacje do wysokości 24 000 złotych na zakupy inwestycyjne oraz wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania działalności w wysokości do 21600 zł ( średnio do 1800 zł/miesięcznie) z przeznaczeniem na opłaty obowiązkowych składek ZUS, prowadzenie księgowości, wynajem lokalu, ubezpieczenie zakupionego w ramach dotacji sprzętu itp.

W ramach wsparcia merytorycznego świadczymy nieodpłatne usługi szkoleniowe i doradcze, niezbędne do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Jaki status na rynku pracy jest wymagany od Uczestnika/czki ,aby móc ubiegać się o uczestnictwo w projekcie?

 1. Uczestnikami/Uczestniczkami projektu mogą być wyłącznie osoby nie pracujące. Dzielą się na następujące grupy

 2. Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP ( wyłącznie profil I i II – wymagane zaświadczenie)

 3. Osoby bezrobotne nie zarejestrowane w PUP

 4. Osoby bierne zawodowo

Kiedy zaczyna się rekrutacja do projektu?

Od 5 lutego  2018 roku trwa nabór wniosków od osób chcących wziąć udział w projekcie. Proces rekrutacji jest procesem ciągłym, który kończy się wraz z wyczerpaniem wolnych miejsc w projekcie. 

Czy mogę wystawić rachunki dla byłego pracodawcy u którego pracowałem w przeszłości około 6 miesięcy temu?

W tym zakresie przedsiębiorca winien postępować zgodnie z obowiązującym prawem. O szczegóły warto zapytać trenerów podczas szkolenia Księgowość lub Kadry i Płace

Co w przypadku śmierci Uczestnika/ Uczestniczki ?

Zakończył udział w projekcie. Rozliczył się ze wszystkich zobowiązań. Zabezpieczenia są zwalniane. Wymagany jest akt zgonu Uczestnika/Uczestniczki do przedłożenia u realizatorów projektu

Obszar jakich powiatów muszę zamieszkiwać , aby móc wziąć udział w projekcie?

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu mogą być wyłącznie osoby zamieszkujące  na terenie powiatów  wałbrzyskiego ziemskiego,  jaworskiego,  lwóweckiego, złotoryjskiego,górowskiego, kłodzkiego,ząbkowickiego,wołowskiego,strzelińskiego

Czy w ramach własnych środków (wydatkowanych na inwestycję) – można zakupić inne środki (nie trwałe), np. materiały eksploatacyjne do piaskarki,

TAK. Instytucja udzielająca dotacji nie ma wpływu i nie ma żadnych wymagań w tym zakresie.

Czy wykonanie strony www jest wydatkiem kwalifikowalnym, który można pokryć z dotacji w ramach projektu?

Jako strona służąca promocji firmy – NIE, jako aplikacja wielofunkcyjna np. w formie sklepu internetowego ( pod warunkiem zaksięgowania tego zakupu jako wartość niematerialna lub prawna ) – TAK. Zakup szczególny, podlegający indywidualnej ocenie i konsultacji z doradcami w okresie przygotowywania biznesplanu

Czy mam obowiązek dokumentowania własnych wydatków, które wkładam jako wkład własny dla potrzeb uruchomienia własnej działalności gospodarczej i czy będę z tego rozliczana?

Co do zasady rozliczenia wydatków w ramach projektu odbywają się na podstawie oświadczenia składanego przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu do Instytucji udzielającej dotacji. Niemniej jednak w ramach działań kontrolno monitorujących organizacja udzielająca dotacji ma prawo zażądać od przedsiębiorcy dokumentów księgowych potwierdzających dokonanie zakupów opisanych i zadeklarowanych w ramach złożonego biznesplanu. Z pewnością, ze względu na racjonalność wydatków pochodzących z funduszy publicznych oraz ze względu na odpowiedzialność za prawidłowość wydawanych środków publicznych, będziemy prosili przedsiębiorców o potwierdzenie zadeklarowanych w dokumentach aplikacyjnych działań. W ramach biznesplanu zarówno środki pochodzące z dotacji jak i zadeklarowane do wydatkowania środki własne lub rzeczy i urządzenia bądź materiały wnoszone do firmy aportem, maja wpływ na ocenę realności przedsięwzięcia oraz ocenę szans jego utrzymania się na rynku.

Na jaką dotację mogę liczyć, biorąc udział w projekcie?

W ramach projektu można otrzymać dotację do 24000 złotych z przeznaczeniem na zakup  inwestycyjnych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia i funkcjonowania jednoosobowej działalności gospodarczej.  Dotacja stanowi pomoc publiczną de minimis

Czy mogę wziąć udział w projekcie, jeśli w przeszłości prowadziłem już własną działalność gospodarczą, która została zlikwidowana?

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które nie prowadziły  jednoosobowej działalności gospodarczej  w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osoby, które w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie wzięły dotacji ze środków publicznych  na przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Czy żyrant ma dotrzeć na podpisanie umowy z żoną/mężem ?

TAK. Szczegóły wymagań stawianych żyrantom są dostępne na stronie projektu w zakładce ZABEZPIECZENIA

W jakiej walucie ma być przygotowany biznesplan? Czy mogę wpisywać w biznesplanie ceny w euro lub dolarach?

Biznesplan oraz wszystkie dokumenty dodatkowe muszą być przygotowane w języku polskim i zawierać wartości wyrażone w złotówkach

Czy mogę dokonywać zakupów z otrzymanej dotacji za gotówkę ?

Co do zasady wydatki ponoszone z otrzymanej dotacji oraz z finansowego wsparcia pomostowego winny być regulowane w formie przelewu bankowego.

Przypominamy, iż zgodnie z polskim prawem, niedopuszczalnym jest regulowanie gotówką, zobowiązań finansowych w przypadku zakupów o wartości przekraczającej równowartość 15000 złotych ( słownie: piętnaście tysięcy złotych), przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Niedopuszczalnym jest dokonywanie płatności gotówką ,jeśli jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych)

Czy mogę wziąć udział w projekcie jeśli jestem rolnikiem?

Nie. Osoby będące rolnikami, nie mogą wziąć udziału w projekcie

Ze wsparcia w ramach EFS nie mogą skorzystać rolnicy posiadający gospodarstwa powyżej 2 ha przeliczeniowych. W przypadku członków rodziny rolnika wsparcie może otrzymać jedynie osoba pozostająca faktycznie bez zatrudnienia pod warunkiem, że efektem realizowanych działań będzie przejście osoby otrzymującej wsparcie z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS);

Czy mogę wziąć udział w projekcie, jeśli byłem zarejestrowany jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Nie mogą być uczestnikami projektu osoby, które były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Czy wystarczy, jeśli posiadam meldunek tymczasowy na terenie powiatów objętych wsparciem w projekcie?

Tak. Meldunek tymczasowy jest wystarczający

Ile będę miał czasu na wydatkowanie otrzymanej dotacji?

Na wydatkowanie środków z otrzymanej dotacji, przedsiębiorca będzie miał maksymalnie 30 dni kalendarzowych

Czy mogę w ramach otrzymanej dotacji kupować rzeczy używane?

Co do zasady nie ma przeciwskazań, aby kupować z otrzymanej dotacji  rzeczy używanych, niezbędnych do uruchomienia jednoosobowej działalności gospodarczej. Niemniej zakup takich rzeczy możliwy jest wyłącznie w oparciu o fakturę ( realizator projektu nie dopuszcza zakupów  rzeczy używanych w oparciu o umowy  cywilno- prawne ze sprzedawcami) oraz sprzedający ma obowiązek wystawić do sprzedawanych rzeczy Oświadczenie o pochodzeniu rzeczy. Oświadczenie to zawiera klauzulę, iż dana rzecz nie została zakupiona w okresie ostatnich 7 lat z publicznych środków. Dodatkowo używane rzeczy nie mogą być obciążone żadną formą leasingu, kredytu, zastawu oraz jest wolny od wszelkich zajęć majątkowych

Czy pokrycie z dotacji w ramach projektu wydatków tj. patenty, zastrzeżenie nazwy towarowej jest kwalifikowane jako zakup wartości niematerialnych i prawnych?

Zgodnie   z  załącznikiem    ,,Minimalnym    standardem   usług   i katalogiem    stawek" do regulaminu konkursu w ramach działania 8.3 ,   jak również  Regulaminem    rekrutacji   i  uczestnictwa    w  projekcie   oraz  przyznawania środków   finansowych   na  rozwój   przedsiębiorczości"   ,   środki  finansowe   na rozwój   przedsiębiorczości     mogą  zostać   przeznaczone    wyłącznie    na   pokrycie    wydatków związanych  z:

 a. zakupem    środków   trwałych    (w   tym  również  środków    transportu    z  wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność  w zakresie transportu  drogowego  towarów),

b.   zakupem  oraz pozyskaniem  wartości  niematerialnych   i prawnych,

Powyższe     koszty są    jedynymi     kosztami     kwalifikowalnymi      możliwymi     do    pokrycia z przyznanych  środków  finansowych  na rozwój  przedsiębiorczości,

Jednocześnie    definicja   wartości   niematerialnych    i  prawnych   zawarta   w  art.3  ust  1    pkt   14 ustawy   o rachunkowości      stanowi,  iż są  to  nabyte  przez  jednostkę,   zaliczane   do  aktywów trwałych  prawa  majątkowe,   nadające  się do gospodarczego   wykorzystania,   o przewidywanym okresie ekonomicznej   użyteczności  dłuższym  niż rok, przeznaczone  na potrzeby jednostki.

Do praw majątkowych   zalicza  się w szczególności :

- autorskie  prawa  majątkowe,  prawa pokrewne,  licencje,  koncesje,

-    prawa    do   wynalazków,     patentów,    znaków    towarowych,    wzorów    użytkowych     oraz zdobniczych,

- know-how,   czyli  prawo  do  wykorzystania   wiedzy  w  dziedzinie   przemysłowej,   handlowej, naukowej  lub organizacyjnej,

- nabyta wartość  firmy,

- koszty zakończonych  prac rozwojowych.

Zdaniem  Instytucji Pośredniczącej ( Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu)  odpowiadającej za poprawność wdrażania programu , jeżeli  wydatek  spełnia powyższe,  może być kwalifikowany  w ramach  projektu.

Czy otrzymam w projekcie wsparcie finansowe na zapłatę obowiązkowych składek ZUS?

Tak. W ramach projektu przewidziane jest tzw. pomostowe wsparcie finansowe, które przedsiębiorca uzyskujący wsparcie w projekcie może przeznaczyć  w pierwszej kolejności na opłaty z tytułu ZUS,  księgowość, ubezpieczenie zakupionego sprzętu, najem lokalu. Wsparcie pomostowe wypłacane jest w formie zaliczki na pokrycie kosztów niezbędnych do funkcjonowania firmy w pierwszych 12 miesiącach działalności. Zaliczka wypłacana jest comiesięcznie w wysokości do 1300 złotych dla jednego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca korzystający ze wsparcia pomostowego zobowiązany jest w pierwszej kolejności pokrywać płatności obowiązkowe na ZUS, następnie opłaty z tytułu korzystania z usług księgowych. W następnej kolejności wsparcie pomostowe finansowe można wydatkować na koszty związane z wynajmem i utrzymaniem lokalu niezbędnego do prowadzenia utworzonej działalności gospodarczej w tym opłaty za media typu prąd, gaz, ogrzewania i dalej abonament telefoniczny, abonament za internet itp. Po opłaceniu w/w kosztów przedsiębiorca składa Grantodawcy oświadczenie o formie wydatkowania środków pochodzących ze wsparcia pomostowego i może być wezwany do przedłożenia dokumentów księgowych potwierdzających uregulowanie płatności przed wypłata zaliczki wsparcia pomostowego na kolejny miesiąc. Brak takich dokumentów może wstrzymywać wypłatę kolejnych zaliczek aż do wyjaśnienia sprawy.Wsparcie pomostowe stanowi pomoc publiczną de minimis.

Czy mogę przeznaczyć pieniądze ze wsparcia pomostowego na opłacenie obowiązkowych składek ZUS za zatrudnianego w ramach tworzonej działalności, pracownika?

Zgodnie z zapisami zregulaminu konkursu w ramach działania 8.3 RPO Dolny Śląsk ze wsparcia pomostowego może skorzystać tylko ten uczestnik/uczestniczka projektu, który/a otrzymał/a środki na rozwój przedsiębiorczości w projekcie realizowanym w ramach Działania 8.3 oraz rozpoczął/a działalność gospodarczą.
 
Oznacza to, iż nie jest możliwe ponoszenie wydatków ze środków przeznaczonych na finansowe wsparcie pomostowe na  opłacenie obowiązkowych składek ZUS za zatrudnianego w ramach tworzonej działalności, pracownika

 

Jak długo musze utrzymać firmę, aby dotacja stała się bezzwrotna?

Obowiązek utrzymania firmy na rynku wynosi 12 miesięcy od daty otrzymania dotacji. Liczy się data podpisania z realizatorem projektu umowy na otrzymanie dotacji, a nie data uruchomienia jednoosobowej działalności gospodarczej

Czy jeśli skorzystam z niefinanasowego ( doradczego) wsparcia pomostowego to otrzymam mniej pieniędzy na finansowe wsparcie pomostowe ?go, to

NIE. Obie formy są od siebie niezależne.

 

Przypominamy jednocześnie, iż wniosek o wsparcie pomostowe zawiera obowiązek zawarcia informacji o dwóch, niezależnych od siebie form wsparcia.

Pierwsza forma to wsparcie finansowe do 1300 złotych z przeznaczeniem w pierwszej kolejności  na opłaty

 1. obowiązkowych składek ZUS

 2. opłat za prowadzenie księgowości

 3. opłat z tytułu wykorzystywania dla potrzeb prowadzenia własnej działalności gospodarczej lokalu o niezbędnej wielkości . Opłaty te mogą stanowić zarówno opłaty czynszowe jak i opłaty wynikające z umowy najmu lokalu niezbędnego do prowadzenia nowo utworzonej działalności gospodarczej

 4. opłaty z tytułu wykorzystywania w lokalu wykorzystywanym dla potrzeb prowadzenia nowo utworzonej działalności gospodarczej mediów tj. opłaty za gaz, prąd, wodę, ogrzewanie

 5. opłaty za abonament telefoniczny i rozmowy telefoniczne w wielkości niezbędnej do prowadzenia nowo utworzonej działalności gospodarczej

 6. opłaty z tytułu ubezpieczenia zakupionych w ramach dotacji sprzętów i urządzeń

 7. opłaty z tytułu innych ubezpieczeń niezbędnych do prowadzenia nowo utworzonej działalności gospodarczej

 

Druga forma to wsparcie pomostowe niefinansowe w ramach którego nowi przedsiębiorcy mogą zapewnić sobie specjalistyczne wsparcie doradcze przez 12 pierwszych miesięcy funkcjonowania firmy. Przykładowe wsparcie doradcze obejmuje:

 1. specjalistyczne doradztwo marketingowe

 2. specjalistyczne doradztwo biznesowe

 3. specjalistyczne doradztwo podatkowe

 4. specjalistyczne doradztwo prawne oraz inne w ramach zdiagnozowanych potrzeb

 

Prosimy o uwzględnianie w ramach składanych wniosków o wsparcie pomostowe obu form wsparcia, aby w jak najbardziej efektywny i bezpieczny sposób spożytkować dotację i rozwijać bezproblemowo swoja firmę na rynku.  Osoby, które nie zawnioskują o obie formy wsparcia, nie będą już mogły w przyszłości z nich skorzystać.

Czy muszę w jakikolwiek sposób zabezpieczyć otrzymaną dotację?

Tak. Udzielana dotację należy zabezpieczyć. Wymagane są łączone formy zabezpieczeń. Każda osoba , której udzielana jest dotacja, musi ją zabezpieczyć wekslem in blanco oraz dodatkowo ma do wyboru jedną z poniższych form zabezpieczenia

 • 1 żyrant- osoba z potwierdzonymi zarobkami w wysokości co najmniej 1/5 wartości wnioskowanej dotacji brutto

 • 2 żyrantów – osoby z potwierdzonymi zarobkami w wysokości co najmniej 2500 złotych brutto każdy

 • Blokada środków na koncie w kwocie ok. 24 000 zł  ( kwota wnioskowana plus 3000 zł) na okres 13 miesięcy od daty podpisania umowy na dotację z w ramach projektu

 • Hipoteka na nieruchomości będącej własnością osoby starającej się o dotację ( np. mieszkanie)- koszty zabezpieczeńponosiUczestnik/Uczestniczka projektu na własny koszt. Hipoteka ustanowiona jest do czasu wywiązania sięprzez Uczestnika/Uczestniczkę z zobowiązań projektowych

 • Zastaw na innym rodzaju majątku własnego w ramach indywidualnych negocjacji. Ostateczna decyzjaco do przyjęcia formy zabezpieczenia leży w gestii realizatora projektu.

Czy poręczycielem może być współmałżonek?

Współmałżonek może być poręczycielem dla osoby biernej zawodowo przystępującej do projektu, w przypadku gdy małżonkowie mają rozdzielność majątkową, a współmałżonek który ma być poręczycielem może okazać się zarobkami  na poziomie wymaganym w regulaminie projektu. Możliwe jest również ustanowienie zabezpieczenia w formie blokady środków na koncie należącym do współmałżonka. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Wałbrzych lub Ząbkowice Śląskie w tym zakresie obowiązują wewnętrzne regulaminu poszczególnych  urzędów pracy, a sprawy każdorazowo badane są indywidualnie. Dlatego tez prosimy osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Wałbrzych  i Ząbkowice Śląskie,  rozważające taka formę zabezpieczenia udzielanej dotacji w ramach projektu o kontakt z doradcami w odpowiednich urzędach pracy i ustalenie możliwości prawnych ustanowienia zabezpieczeń.

Czy w ramach projektu przewidziane są szkolenia do osób, chcących otrzymać dotację na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej?

Tak. Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w szkoleniach przygotowujących do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz napisania biznesplanu. Każdy Uczestnik/Uczestniczka musi wziąć udział w co najmniej 80% zaplanowanych do realizacji szkoleń

Jak długo będą trwały szkolenia?

Szkolenia będą trwały około 100 godzin przez około 1,5 miesiąca ( termin uzależniony jest o postępującego procesu rekrutacji) w okresie od lutego do wyczerpania wolnych miejsc w projekcie. Dokładne terminy będą ustalane z poszczególnymi grupami Uczestników/Uczestniczek projektu po zakończeniu procesu rekrutacji.

Czy każda osoba, która zostanie zakwalifikowana do projektu ma zagwarantowane, że otrzyma dotację?

Nie. Dotacje zaplanowano dla około 90% Uczestników/Uczestniczek projektu. W praktyce oznacza to, iż część osób, których biznesplany zostaną ocenione najniżej przez zewnętrzną ( nie zależną od realizatora projektu Komisję Oceny Wniosków)  nie otrzyma dotacji.

Jestem studentem studiów zaocznych. Czy mogę wziąć udział w Waszym projekcie?

Co do zasady TAK. Jeśli student studiów zaocznych nie pracuje i jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy, to może wziąć udział w projekcie jeśli zamieszkuje na terenie powiatów wałbrzyskiego ziemskiego, kłodzkiego lub ząbkowickiego. Jeżeli student studiów zaocznych nie pracuje i nie jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, może wziąć udział w projekcie, jeśli zamieszkuje na terenie wałbrzyskiego ziemskiego,  jaworskiego,  lwóweckiego, złotoryjskiego,górowskiego, kłodzkiego,ząbkowickiego,wołowskiego,strzelińskiego

Czy ktoś pomoże mi napisać biznesplan?

Co do zasady, biznesplany tworzone są przez Uczestników/Uczestniczki projektu indywidualnie. W ramach wsparcia projektowego, każdy osoba może skorzystać z indywidualnego wsparcia specjalistów z dziedzin biznesowych na etapie przygotowania biznesplanów. Wsparcie doradcze ma pomóc poszczególnym osobom, przygotować jak najlepsze biznesplany ich własnych przedsięwzięć.

Czy otrzymam wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dotację oraz napisania biznesplanu?

Tak. Wszystkie podstawowe dokumenty, niezbędne  do otrzymania dotacji i napisania biznesplanu dostarczy Uczestnikom/Uczestniczkom realizator projektu

Jakie osoby mają pierwszeństwo w przyjęciu do projektu?

Co do zasady do projektu przyjmowane są osoby będące bez pracy,  w wieku powyżej 30 lat. Pierwszeństwo przyjęcia do projektu mają kobiety, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby w wieku 50+.  Punkty dodatkowe, a tym samym większe szanse na otrzymanie wsparcia w ramach projektu mają następujące osoby

 • Zamieszkujące na terenach wiejskich

 • Długotrwale bezrobotne czyli takie, które pozostają bez pracy powyżej 12 miesięcy

 • Bierne zawodowo ( dotyczy obszarów poza powiatami wałbrzyskim ziemskim, kłodzkim, ząbkowickim

 • Osoby o niskich kwalifikacjach –czyli takie, które maja maksymalnie wykształcenie średnie

 • Osoby z niepełnosprawnościami- czyli takie, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 • Osoby w wieku 50 +

 • Kobiety

Czy po założeniu firmy i otrzymaniu dotacji mogę liczyć na pomoc realizatorów projektu?

Tak. Każdy przedsiębiorca, który uzyska wsparcie w projekcie, objęty zostanie przez okres 12 miesięcy dodatkowym wsparciem doradczym i/lub szkoleniowym. Realizator projektu przez cały okres pierwszych 12-stu miesięcy działalności przedsiębiorcy na rynku, będzie z nim w stałym kontakcie i będzie udzielał mu niezbędnej pomocy

Czy muszę mieć jakieś wyjątkowe umiejętności biznesowe, aby otrzymać wsparcie w projekcie?

Nie. Aby otrzymać wsparcie w projekcie nie są wymagana, żadne specjalistyczne kursy lub wyjątkowe umiejętności  lub wiedza z zakresu prowadzenia własnego biznesu.  Niemniej każda osoba, która będzie chciała otrzymać dotację na utworzenie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu, będzie zobowiązana do przejścia rozmowy kwalifikacyjnej z doradcą zawodowym, którego zadaniem będzie określenie predyspozycji Kandydata/Kandydatki do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W wyniku prowadzonych rozmów kwalifikacyjnych  utworzona zostanie lista osób o najwyższych predyspozycjach do prowadzenia własnego biznesu, które zostaną zakwalifikowane do projektu

Jestem studentem studiów stacjonarnych. Czy mogę wziąć udział w Waszym projekcie?

TAK. W projekcie mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych, jednak musza to być osoby, które zamieszkują na terenie powiatów dzierżoniowskiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego,  lwóweckiego, złotoryjskiego. Studenci studiów stacjonarnych co do zasady nie mogą być zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne

Jestem na urlopie wychowawczym. Czy mogę wziąć udział w projekcie?

Co do zasady TAK. Zgodnie z nowym stanowiskiem IOK wytycznymi, osoba przebywająca na urlopie wychowawczym uznawane są za osoby bierne zawodowo i jako takowe, mogą wziąć udział w projekcie

 

Czy mogę za otrzymaną dotację kupić samochód?

Zakup samochodu w ramach udzielonej dotacji jest możliwy. Jest jednak obwarowany pewnymi warunkami.

 

(Szczegóły tego zagadnienia będą omawiane na szkoleniach dla Uczestników/czek projektu)

Czy po otrzymaniu dotacji w ramach projektu na uruchomienie własnej działalności gospodarczej, mogę prowadzić własną działalność gospodarczą oraz równolegle podjąć zatrudnienie w formie umowy o pracę u innego pracodawcy?

NIE. Udzielenie dotacji na utworzenie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu ze środków publicznych, powiązane jest z faktem obowiązku jej prowadzenia przez okres minimum 12 miesięcy.  Aby można było w odpowiedni sposób skupić się na prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w tym okresie oraz w pełni zaangażować w jej rozwój nie jest możliwe realizowanie równolegle stosunku pracy u innego pracodawcy. W związku z powyższym odpowiedź na powyższe pytanie brzmi.  W okresie 12 miesięcy od momentu otrzymania dotacji i utworzenia z jej pomocą jednoosobowej działalności gospodarczej nie można pracować na umowę o pracę u innego pracodawcy.

Czy do projektu może być zakwalifikowana osoba, która prowadziła działalność gospodarczą 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu poza granicami kraju?

Zgodnie z Regulaminem konkursu 8.3 ze wsparcia udzielanego w ramach projektu wyłączone są osoby, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, tzn. które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Jak długo po zakończeniu udziału w projekcie, Przedsiębiorcy nie mogą sprzedać rzeczy i urządzeń zakupionych w ramach dotacji otrzymanej w związku z realizacją?

Uczestnik projektu nie może zbyć środków trwałych zakupionych za środki otrzymanej dotacji przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Czy Przedsiębiorca, który otrzymał wsparcie w projekcie, może zawrzeć umowę cywilno- prawną lub umowę o dzieło na realizację zadań pozostających poza PKD jego firmy w okresie kiedy będzie objęty wsparciem projektowym?

Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej może podjąć dodatkowe zajęcie/pracę pod warunkiem, że nowe obowiązki nie zakłócą właściwego funkcjonowania firmy.

W którym momencie potwierdzana jest kwalifikowalność osoby, skutkująca jego przyjęciem lub niezakwalifikowaniem do projektu?

Co do zasady, kwalifikowalność uczestnika projektu potwierdzana jest bezpośrednio przed udzieleniem mu pierwszej formy wsparcia w ramach projektu. Jeżeli uczestnik spełnia kryteria grupy docelowej (jest bezrobotny lub bierny zawodowo). W momencie wcześniejszej rekrutacji do projektu niż planowana pierwsza forma wsparcia zalecane jest ponowne zbadanie kwalifikowalności uczestnika czy jego sytuacja nie uległa zmianie.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności pkt. 8.2:

Warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest:

a) spełnienie przez niego kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, co jest potwierdzone właściwym dokumentem,

b) uzyskanie danych o osobie fizycznej, o których mowa w załączniku nr 1 i 2

do rozporządzenia EFS.

Pierwszą formą wsparcia w Państwa projekcie jest udzielenie doradztwa zawodowego i kwalifikacja uczestnika badana jest na dzień przystąpienia do tej formy wsparcia.

Czy dopuszczalne jest w ramach projektu 8.3 udzielenie dotacji na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, świadczącej usługi kurierskie ( M.IN.TYPU DHL, DPD ITP).

Zgodnie z punktem 5 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dn. 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, świadczenia usług zintegrowanych, w których sam transport jest tylko jednym z elementów usługi, np. usług przeprowadzkowych, pocztowych lub kurierskich albo usług obejmujących zbieranie i przetwarzanie odpadów, nie należy uznawać za usługi transportowe. Mając na uwadze powyższe, nie ma przeciwwskazań do udzielenia dotacji na  założenie jednoosobowej działalności gospodarczej  świadczącej usługi kurierskie. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z załącznikiem nr 5 do regulaminu konkursu „Minimalny standard usług i katalog stawek” działalność gospodarcza rozpoczynana przez uczestników projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa dolnośląskiego i może być prowadzona w formie: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, spółki cywilnej, spółdzielni lub spółdzielni socjalnej.

Czy uczestnikiem projektu w ramach 8.3 może być osoba, będąca bierna zawodowo ( niepracująca, nie zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy) pobierająca rentę rodzinną?

Zgodnie z definicją:

Osoby  bierne  zawodowo – to  osoba  która  w  danej  chwili  nie  tworzy  zasobów  siły roboczej  (tzn.  nie  pracuje  i  nie  jest  bezrobotna).  Studenci  studiów  stacjonarnych (dziennych)  są  uznawani  za  osoby  bierne  zawodowo.  Osoby  będące  na  urlopie wychowawczym  (rozumianym  jako  nieobecność  w  pracy,  spowodowana  opieką  nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek(w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

Zdaniem Instytucji Pośredniczącej ( Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy )- osoby pobierające rentę , które nie pracują oraz nie są gotowe do podjęcia zatrudnienia i aktywnie go nie poszukują, mogą zostać zakwalifikowane  do kategorii osób biernych zawodowo.

Czy działalność o numerze PKD 79.12.Z stanowi działalność wyłączoną ze wsparcia w ramach działania 8.3 RPO DŚ jako działalność transportowa?

Zgodnie  z punktem   5 Rozporządzenia   Komisji  (UE)  Nr  1407/2013  z dn.  18 grudnia  2013r. w sprawie  stosowania  art.   107 i 108 Traktatu  o funkcjonowaniu   Unii Europejskiej   do pomocy de minimis,   świadczenia   usług  zintegrowanych,   w  których   sam transport  jest  tylko  jednym z  elementów   usługi,  np.  usług  przeprowadzkowych,    pocztowych   lub  kurierskich   albo  usług obejmujących  zbieranie  i przetwarzanie   odpadów,  nie należy uznawać  za usługi transportowe. Podany   nr PKD 79.12.Z  dotyczy  działalności  organizatorów  turystyki,  zatem nie stanowi  działalności  wyłączonej  ze wsparcia.

Please reload

bottom of page