top of page

Przystąp do projektu

Uwaga uczestnicy i uczestniczki projektu ubiegający się o wsparcie w  ostatnim 3 naborze! Od dnia 8.10.2018r. w ramach projektu obowiązują  zaktualizowane dokumenty: Regulamin udzielania dotacji przez FAL oraz  Umowa o dotację FAL - dokumenty obowiązują osoby, które ubiegają się  o/otrzymają dotację z Forum Aktywności Lokalnej oraz umowa o wsparcie pomostowe - obowiązująca wszystkich uczestników,-czki projektu. Prosimy o zapoznanie się z nowymi załącznikami zamieszczonymi tutaj 

Tutaj zapoznaj się i  pobierz regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ( obowiązuje wszystkich Uczestników i Uczestniczki projektu)

Tutaj zapoznaj się i  pobierz regulamin udzielania dotacji w ramach projektu przez PUP w Wałbrzychu ( obowiązuje Uczestników i Uczestniczki projektu ubiegających się o dotacje z PUP w Wałbrzychu)

Tutaj zapoznaj się i  pobierz regulamin udzielania dotacji w ramach projektu przez PUP w Ząbkowicach Śląskich ( obowiązuje Uczestników i Uczestniczki projektu ubiegających się o dotacje z PUP w Ząbkowicach Śląskich)

Tutaj zapoznaj się i  pobierz regulamin udzielania dotacji w ramach projektu przez Forum Aktywności Lokalnej

Załączniki do poszczególnych regulaminów udzielania dotacji

Załączniki do regulaminu PUP w Wałbrzychu

Karta oceny formalnej

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Karta oceny merytorycznej

Załączniki do regulaminu PUP w Ząbkowicach Śląskich

Karta oceny formalnej

Załączniki do regulaminu Forum Aktywności Lokalnej

Karta oceny merytorycznej

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

umowa na przyznanie wsparcia finansowego

wniosek o przyznanie środków finansowych

Załączniki do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa obowiązujące wszystkich Uczestników i Uczestniczki projektu

Załącznik nr 4- formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 5-  karta oceny formalnej/Karta rozmowy doradczej 

Załącznik nr 6-   karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 7-  Umowa na wsparcie szkoleniowo-doradcze

Załącznik nr 8-  Wniosek o wsparcie pomostowe

Załącznik nr 9-  Karta oceny merytorycznej wniosku o wsparcie pomostowe

Załącznik nr 10-  Umowa na wsparcie pomostowe

Załącznik nr 11-  Umowa na świadczenie usług szkol-dorad po uzyskaniu dotacji

Załącznik nr 12-  Regulamin pracy Komisji Oceny Wniosków

Wzory dokumentów obowiązujące w ramach projektu

Wzór 1- Oświadczenie o posiadanej wiedzy

Wzór 2 Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wzór 3 Oświadczenie współmałżonka

Wzór 4 Informacja o rachunku bankowym

Wzór 5 Zaświadczenie o pomocy de minimis

Wzór 6 Wzór weksla z deklaracją wekslową

Wzór 7 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Wzór 8 Oświadczenie o aktualnych danych de minimis

Wzór 9 Zestawienie towarów zakupionych ze środków na rozwój przedsiębiorczości 

bottom of page