top of page

Tytuł projektu: Własny biznes nie jest dla wybranych

Lider projektu: stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu

Działanie 8.3 – Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, realizowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu:10 799 976,00 w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości

10 519 976,00 zł

Zasięg terytorialny: na terenie powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego

Okres realizacji: 01.09.2016 roku – 31.08.2018 roku

 

Celem projektu jest objęcie wsparciem osób powyżej 30 roku życia, chcących założyć i utrzymać na rynku własną firmę. Projekt przewiduje udzielenie wsparcia finansowego w formie bezzwrotnych dotacji oraz refundacje, w pierwszym okresie działania firmy , wydatków ponoszonych na funkcjonowanie firmy przez młodych przedsiębiorców.  W ramach projektu, jego Uczestnicy i Uczestniczki mogą także korzystać z wsparcia doradczego, świadczonego przez ekspertów z wielu branż. Wsparciem objętych jest w projekcie ponad 229 osób. Okres realizacji projektu  01.09.2016 do 31.08.2018.

 

Projekt partnerski realizowany przez stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu, Fundację Razem w Wałbrzychu, stowarzyszenie Excalibur z Zielonej Góry, Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich

Biuro projektu znajduje się w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C. Informacje udzielane są pod numerem telefonu 748480100 w Sudeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu telefon 748407382, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku telefon 74 8657418 i 748657430 a także w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich telefon 748166717

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW  PROJEKTÓW

Szanowni Państwo,

chęć uczestnictwa w projekcie jest związana z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W związku ze zmianami w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L 119/1 z 4.5.2016R) zwanego dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, zawiadamiamy, że: Forum Aktywności Lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu, 58-304 NOP: 886-277-73-92, KRS: 0000212459, REGON 891542030 w ramach realizacji projektu, może przetwarzać dane osobowe związane z realizacją projektów.

 

Klauzula informacyjna – deklaracja udziału w projekcie:

1. Administratorem danych zawartych w dokumentach kwalifikacyjnych do uczestnictwa w projekcie młodzieży jest Forum Aktywności Lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu, 58-304 NIP: 886-277-73-92, KRS: 0000212459, REGON 891542030 dalej Stowarzyszeniem.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest ubieganie się i udział w projekcie

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do możliwości  udziału w projekcie. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości udziału w projekcie. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji projektu którego finansowanie pochodzi z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Państwa dane możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez nas, w tym: instytucjom które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych. Wgląd do danych osobowych zawartych w deklaracji uczestnictwa w projekcie i innych dokumentach dotyczących jego udziału w projekcie zgodnie przepisami prawa mają także instytucje określone w aktach prawnych, umowach na podstawie, których organizowane są projekty (m.in. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Marszałkowski, właściwe Ministerstwo).

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy i realizacji zobowiązań, a także w okresie, w którym przepisy nakazują przechowywać dane tj. 5 lat, czas określony w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jeżeli w trakcie wycofacie Państwo swoja zgodę na przetwarzanie danych to wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem. Wycofanie zgody, powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać danych osobowych z chwilą wycofania zgody. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza możliwość ubiegania się i uczestnictwa w projekcie.

bottom of page