top of page

11-03-2017

Wzór pisma do banków w celu ustanowienia blokady środków na koncie w formie zabezpieczenia udzielonej dotacji

Poniżej załączamy WZÓR pisma do banków w celu ustanowienia blokady środków na koncie w formie zabezpieczenia udzielonej dotacji. Jest to WZÓR, który należy skonsultować z bankiem w którym Uczestnik lub Uczestniczka projektu,  będzie dokonywała blokady na rachunku.

Dane zawarte we WZORZE pisma są fikcyjne i służą wyłącznie kwestiom informacyjnym !!!!

09-03-2017

Dokumenty i aktywność wymagana od Żyrantów, poręczających Uczestnikom/czkom udzielenie dotacji, zatrudnionych w zakładach pracy

Od Żyrantów pracujących w zakładach pracy wymagane jest:

 

1. Zaświadczenie  wydawane przez zakłady pracy dla potencjalnych żyrantów, którzy będą żyrowali dotacje uczestników/uczestniczek projektu winny być datowane na dzień po ukazaniu się listy rankingowej zawierającej informacje o osobach które otrzymały pozytywną decyzje o przyznaniu dotacji na uruchomienia własnej działalności gospodarczej

 

2. Zaświadczenie wydawane przez zakład pracy ważne  jest 1 miesiąc od daty wystawienia

 

3. Zaświadczenie musi zawierać obligatoryjnie minimum poniższe informacje: ( wzór Zaświadczenia załączony poniżej) ( pobierz wzór Zaświadczenia)

 

a) miesięczne wynagrodzenie Żyranta brutto

b) informacje o rodzaju umowy jaką Żyrant ma zawartą z zakładem pracy ( umowa o pracę, umowa zlecenie , inne)

c) okres na jaki Żyrant ma zawartą umowę ( czas nieokreślony, czas określony do dnia ...., inne)

d) informację czy Żyrant jest lub nie jest w okresie wypowiedzenia zawartej z zakładem pracy umowy

f) informacje czy zakład pracy zatrudniający Żyranta jest lub nie jest w stanie upadłości lub likwidacji

g) informację czy kwota wynagrodzenia Żyranta jest wolna od wszelkich zajęć na rzecz osób lub podmiotów trzecich

 

4. Żyrant musi złożyć wraz  z zaświadczeniem z zakładu pracy Oświadczenie o poniższej treści –  wzór oświadczenia załączony jest poniżej ( pobierz wzór Oświadczenia)

5. Żyrant musi być obecny wraz z osobą, która będzie podpisywała umowę na dotację, w dniu dokonywania formalności w siedzibie Instytucji udzielającej dotacji

6. Wraz z Żyrantem podczas podpisywania zabezpieczenia musi być obecny współmałżonek Żyranta ( dotyczy Żyrantów którzy mają wspólnotę majątkową ze współmałżonkiem)

7. Współmałżonek Żyranta podpisuje oświadczenie o następującej treści:  pobierz Oświadczenie ( dotyczy Żyrantów którzy mają wspólnotę majątkową ze współmałżonkiem)

8. Instytucja udzielająca dotacji wymaga również od Żyranta, do wglądu, w dniu podpisywania zabezpieczenia , umowy na podstawie, której Żyrant jest zatrudniony w zakładzie pracy

Zaświadczenie z zakładu pracy

 

Oświadczenie Żyranta

Oświadczenie współmałżonka Żyranta

09-03-2017

Dokumenty i aktywność wymagane od Żyrantów, poręczających Uczestnikom/czkom udzielenie dotacji, prowadzących działalność gospodarczą

Od żyrantów prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest:

  1. Zaświadczenia winne być datowane na dzień po ukazaniu się listy rankingowej zawierającej informację o osobach, które otrzymały pozytywną decyzję o przyznaniu dotacji na uruchomienie własnej działalności gospodarczej (dopuszczalna data wystawienia zaświadczeń to 7 dni wstecz)

  2. Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami

  3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi

  4. Bilans za poprzedni rok obrotowy tj. bilans za 2016 rok

  5. Żyrant musi być obecny wraz z osobą, która będzie podpisywała umowę na dotację, w dniu dokonywania formalności w siedzibie Instytucji udzielającej dotacji

  6. Wraz z Żyrantem podczas podpisywania zabezpieczenia musi być obecny współmałżonek Żyranta ( dotyczy Żyrantów którzy mają wspólnotę majątkową ze współmałżonkiem)

  7. Współmałżonek Żyranta podpisuje oświadczenie o następującej treści: pobierz Oświadczenie ( dotyczy Żyrantów którzy mają wspólnotę majątkową ze współmałżonkiem )                                                                                                         

09-03-2017

Dokumenty i aktywność wymagane od Żyrantów, poręczających Uczestnikom/czkom udzielenie dotacji, otrzymujących świadczenie emerytalne lub rentowe

Od żyrantów otrzymujących emeryturę lub rentę wymagane jest:

 

1.      Decyzja z ZUS o przyznaniu świadczenia emerytalnego lub rentowego

2.      Żyrant musi być obecny wraz z osobą, która będzie podpisywała umowę na dotację, w dniu dokonywania formalności w siedzibie Instytucji udzielającej dotacji

3.      Wraz z Żyrantem podczas podpisywania zabezpieczenia musi być obecny współmałżonek Żyranta ( dotyczy Żyrantów którzy mają wspólnotę majątkową ze współmałżonkiem)

4.      Współmałżonek Żyranta podpisuje oświadczenie o następującej treści: 

Oświadczenie( dotyczy Żyrantów którzy mają wspólnotę majątkową ze współmałżonkiem )                        

Please reload

bottom of page