top of page

Skorzystaj z dotacji na założenie firmy oferowanych w projekcie

 

W ramach projektu oferujemy dotacje do 20 600 zł na zakup inwestycyjnych środków trwałych niezbędnych do uruchomiania własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe finansowe przez okres max. 12 miesięcy z przeznaczeniem na opłaty obowiązkowe z tytułu prowdzenia jednosobowej działalności gospodarczej w kwocie nie wyższej niż 15600 złotych dla jednego podmiotu gospodarczego

26/04/2017

Ważny komunikat, dotyczący sposobu dokonywania płatności za zakupy związane z wydatkowaniem dotacji na założenie i uruchomienie własnej działalności gospodarczej

Uwaga Uczestnicy i Uczestniczki projektu Własny biznes nie jest dla wybranych.

Prosimy zwrócić uwagę na fakt, iż wydatki ponoszone z otrzymanej dotacji pochodzącej z uzyskanego w ramach projektu wsparcia finansowego, co do zasady dokonywane winy być w formie przelewu bankowego.

Przypominamy, iż niedopuszczalnym jest regulowanie gotówką, zobowiązań finansowych ponoszonych z otrzymanej dotacji w przypadku zakupów o wartości przekraczającej równowartość 15000 złotych ( słownie: piętnaście tysięcy złotych), przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Niedopuszczalnym jest dokonywanie płatności ponoszonych z otrzymanej dotacji w gotówce, jeśli jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych)

Please reload

bottom of page